OM OLAV DEN HELLIGE

                                             

 

                                   
 
Om Kong Olav Haraldsson 2. Den Hellige . Han som også kalles Norges Evige Konge.
(Norges konge 1015-1028)
Andre land ,folk  og kulturer hadde en stor innflytelse på vårt eget lands utvikling og kultur i tidlig middelalder,hvor Norge gjennom flere hundre år utviklet seg til en kristen stat,tuftet på et kristent menneskesyn,hvor alle mennesker er like mye verdt.Dette var en stor og grunnleggende endring hva menneskerettigheter angår.
Vikinger reiste mye ,både østover  og vestover ,og var blant annet ofte på de britiske øyene, hvor keltisk kristendom var tidlig utbredt, De tok for seg, til seg, og de tok også med seg verdier og sterke impulser tilbake til hjemlandet  fra sine mange plyndretokter og reiser vidt omkring.Mange av slavene(trellene) de røvet med seg hjem fra de britiske øyene var allerede kristne og bragte med seg helt nye verdier,som var synlige i deres hverdag.
Miklagaard og Konstantinopel , den bysantinske keiserens hovedsete, var et annet yndet reisemål for vikingene
Dette er området  som er dagens Tyrkia. og var på mange måter den kjente verdens  navle og maktsentrum ,både når det gjaldt økonomi/rikdom  og  senter for ny viten og kunnskap.Slik hadde det vært helt siden 400 tallet,og dette var derfor et yndet mål for vikingene. Først som mål for plyndretokter ,og senere også som attraktivt arbeidsmarked, i keiserens egen vakt garde..Blant annet kjenner man til at  mange av de stauteste ungguttene i Skandinavia ,drog til Miklagaard  for å arbeide  som fryktede leiesoldater i keiserens personlige garde. De ble kalt Væringer.Og minst to av våre kjente vikingkonger oppholdt seg der i mange år ,nettopp som Væringer i Væring Garden. Væringene utgjorde en viktig del av keiserens personlige hær i  flere hundre år,helt fram til ca 1200 ,da nedgangstidene startet ,og Bysants storhetstid var over.
Vi vet  at  Kong Olav Haraldsson 2. ,( kalt Olav Den Hellige / Saint Olav  ,etter sin død) var sterkt influert av  impulser han fikk på sine mange plyndretokter, blant annet fra keltisk kristen kultur .Det er naturlig å tenke at han også ble inspirert  fra sine reiser lenger sør og øst,og også fra de mange omreisende hærmenn han traff, som hadde vært østover og i Miklagard.  Det er grunn til å tro at denne inspirasjonen utenifra var et viktig bakteppe, da han som konge i Norge  innførte Kristenloven,også kalt Kristenretten  i landet vårt  i 1023.
Det representerte noe helt grunnleggende nytt for vårt land ,da et kristen menneskesyn, om likeverd for loven , for alle mennesker i landet.ble innført . Det sies at Kongen selv fikk satt opp et keltisk høykors i Gulen ,i Sogn og Fjordane, i 1023-1024. Her var allerede Gulatinget etablert ca år 930 ,som vikingenes Lovrettested på Vestlandet. Den nye Kristenretten var revlousjonerende på så  mange måter, i en svært  brutal tid ,preget av store forskjeller på fattig og rik,utbredt slaveholderi ( treller ble røvet,kjøpt og solgt) blodhevn/hevn ,sterke æresbegrep , kvinnerov/voldtekt, og barnedrap.
Den nye kristenretten  innebar at storfolk ,som de mange høvdinger og jarler rundt i landet, og småfolk /treller, nå skulle dømmes likt etter loven,
Det ble spesifikt nedlagt forbud mot kvinnerov/voldtekt ,slaveri,og utsetting av uønskede barn , syke og svake i skogen,for at disse dø der. Dette hadde lenge vært normen i Norge.Man anslår at 25-50 % av befolkningen var treller.
Flerkoneri ble forbudt ,og også gifte mellom nære slektninger,helt ned i 7.ledd.
Loven representerte derfor en markant ny beskyttelse og bedring for de svakeste  , i et samfunn som i uminnelige tider hadde vært basert på brutale tilsvar, og de sterke ætters (slekters) makt og rettigheter.
Disse nye lovene fratok de rike og mektige både goder og fortrinn i lovverket ,noe de likte svært dårlig. Kong Olav effektuerte lovene ved å sette sine egne menn til å håndheve lovene rundt omkring i landet..Og dette skapte derfor naturligvis store problemer for kongen,Olav "Digre"Haraldson 2.(Regjeringstid fra 1015-1028)
 
Man antar at innføringen av Kristenretten. og konsekvensene av dette for makteliten, var en vesentlig årsak til at kongen  ble jaget fra landet ,og dro østover og  tok tilflukt i Novgorod ,i det som er dagens Kiev/Ukraina,hos sin slektning Jaroslav Den Vise .Storfyrsten var gift med  Ingegjerd Kongsdatter av Sverige, som igjen var halvsøster av Kong Olavs kone Astrid. Jaroslav og Olav var derved svogere.
Storfyrste Jaroslav ble senere enehersker over hele  Russland.
.  
Etter flukten fra Norge oppholdt Olav seg hos fyrsten i 2 år. Han var tung til sinns og usikker på hva han skulle gjøre med livet sitt videre. Blant annet ble han tilbudt  å bli konge over Bulgar,av sin svoger Jaroslav.Dette ønsket ikke Olav. Han bad til Gud om svar og rettledning for livsveien videre, Og etter en sterk religiøs åpenbaring ,hvor han skjønte at han måtte tilbake til Norge,og at lidelse og tap er styrkens bror, dro han  tilbake til hjemlandet for å kreve tilbake sin kongemakt, og å fortsette kristningen og samlingen av Norge .
På sin siste ferd gjennom landet, sies det at han satte sterke  føringer for kirkebygging.
Kongen  ble drept for sitt  kall om å samle Norge som et kristent rike , i slaget på Stiklestad, 29.juli 1030. 
At storfolk hadde tapt så mye makt ,ære og privilegier i den nye loven, kan med stor sannsynlighet sies å  ha vært en viktig faktor i kampene som utspilte seg i Trøndelag.
 
Med Kong Olav 2.Haraldsson blir Norge regnet for å være  et samlet kristent rike ,under en konge,og med et lovverk grunnet på et kristent menneskesyn. Dette er grunnmuren som utviklingen av den organiserte rettstaten Norge er bygget på.  - Grunnsteinen  for vår moderne og humane rettsstat  ble nedfelt da kong Olav "Digre" Haraldsson innførte kristenretten på Moster ca 1024,og kjempet for denne ,med sitt eget liv som innsats, og led martyrdøden.
 
Kongen,ble helligkåret til helgen rett etter sin død, som den samlede kristne kirkens aller siste Hellige  før "  Det Store Skismaet" i 1054. ,hvor Kirken ble delt i to, i en Øst Kirke og en Vest Kirke.,en Katolske Kirke og en Ortodoks Kirke. Hellig Olav er derfor en viktig helgen for hele kristenheten ,både den ortodokse og den katolske kirken . Også i den reformerte  Lutherske norske statskirken kirken vedsettes Olav den Hellige høyt .Norge var katolsk helt fra til reformasjonen i 1537.Våre kirker som er bygget før denne tid, blant annet alle være stavkirker , som ble bygget i tiden rett etter Hellige Olavs virke og fall, var katolske i mange hundre år.Han er kan hende mer kjent og kjær utenfor Norges grenser  i dag ,enn han er i vårt eget land?
Utallige kirker, katedraler ,sykehus, skoler osv, verden over,  er oppkalt etter Saint Olav.
Også i Norge er kirker, menigheter,skoler, gater osv  oppkalt etter han som også  kalles "Norges Evige Konge"
 
I 2014 feires 1000 jubileum for Olavs egen dåp om kristen. Dette skjedde  i Rouen i Frankrike i 1014.
Her hadde den da  18 år gamle Olav oppholdt seg som gjest hos hertug Richard over vinteren, etter at han hadde vært på plyndretokt langs hele den engelske og franske kysten. Han hadde vært med hertugen og hans menn til  messe i den imponerende katedralen,. Han så også alle klostrene, prestene, munker, nonner og biskoper, og han snakket jevnlig med erkebiskopen. Slik ble han overbevist om at kristendommen var den riktige religion både for ham selv og for Norge. Denne overbevisningen lå til grunn for vårt lands historiske og kristne tradisjon.